TUISBLAD | AKKOMMODASIE | BESPREKINGS | KONTAKTE & KAART | FOTOGALERY
 

Tariewe

Vanaf 1 Oktober 2018:
Enkel R 400-00 per persoon
Dubbel R 300-00 per persoon
Spesiale tarief vir kinders

Kontakte

Kontakpersoon: Alet
Kontak nommer: 083 631 5358
Faks: 058 303 9572

Posbus 1855
BETHLEHEM
9700

Epos: rosendal@gaffie.co.za

Vul die vorm in om aanlyn te bespreek
:
:

*Getal volwassenes
*Getal kinders
*Telefoon nommer

Form by thesitewizard.com
 

Kopiereg 2012 Web Ontwerp IRMA MALAN 083 631 9532